مبلغ ثبت نام باید به شماره حساب 000000000000و یا به شماره کارت (0000-0000-0000-0000) به نام شرکت آبزی پژوهان پیشگام

وابسته به به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نزد بانك کشاورزی شعبه شهرک راه آهن (كد:0000) واریز گردد. بدیهی است نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد.

هزینه ثبت نام با مقاله :برای سایرین: 000/000/000ریال برای دانشجویان: 000/000/000 ریال

هزینه ثبت نام بدون مقاله (حضور در همایش): 000/000/000 ریال

پکیج همایش شامل :

شرکت در همایش ، دریافت بسته آموزشی

همچنین شما عزیزان میتوانید از طریق این لینک جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی اقدام نمایید.